Skip to content

Pametni monitoring mostova: šta treba da znate?

Mostovi i vijadukti su svakodnevno opterećeni različitim spoljnim faktorima. Kako infrastruktura stari, održavanje je ključno da bi se most održao funkcionalnim.
Sistem za monitoring mosta pruža informacije potrebne za održavanje, poboljšavajući bezbednost i smanjujući operativne troškove.

Koje podatke treba pratiti?

Sistem za monitoring ima za cilj praćenje i kratkoročnih i dugoročnih strukturnih parametara. Kontinuirano praćenje vibracija, pomeranja i strukturnih promena mostova omogućava analizu stanja konstrukcije i identifikaciju potencijalnih kvarova pre nego što bude prekasno.

Generalno, najvažniji parametri koji se prate na mostu su sledeći:
• nagib;
• ubrzanje;
• modalne frekvencije;
• amplituda dinamičkog oscilovanja

Bilo kakve varijacije ovih parametara povezane su sa degradacijom konstrukcije.

Koji senzori su potrebni?

1. Tiltmetar

Tiltmetar je bežični senzor koji se koristi za merenje nagiba i statičke ugaone varijacije. Ako je instaliran na rasponima (između stubova), on prati varijaciju nagiba raspona tokom vremena i procenjuje (statički) profil ulegnuća tokom testa statičkog opterećenja.

Tiltmetar

Primer rasporeda na mostu

2. Akcelerometar

Accelerometer SHM je bežični senzor dizajniran za merenje ubrzanja i modalnih frekvencija. Primer dobrog rasporeda akcelerometra na mostu je postavljanje senzora na centralne grede.

Accelerometer SHM

Primer rasporeda na mostu

3. DECK

DECK senzor meri amplitudu dinamičkih oscilacija konstrukcije. Obično se postavlja na površinu mosta, kako bi se otkrili neobični događaji i razumelo da li i kako reakcija na stres posmatranih struktura varira tokom vremena.

DECK

Primer rasporeda na mostu

4. Gateway

Gateway  je kontrolna jedinica koja prima informacije koje prenose višestruki senzori instalirani preko LoRaWAN-a i, koristeći mobilnu konekciju, prosleđuje te podatke onlajn serverima. Za razliku od ostalih uređaja, potrebno mu je napajanje (ili solarni panel).

Pametni monitoring zdravlja konstrukcija  je budućnost.

Nove tehnologije omogućavaju nivo kontrole i bezbednosti koji je ranije bio nemoguć. Digitalizacija mostova je ključna za izbegavanje kvarova i za bezbednije transportne sisteme.

Ako želite da saznate više, pogledajte Move Solutions vebinar.